PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kriz otomobil renklerinide vurdu


çarşı
15-12-2009, 01:00 AM
[Only Registered Users Can See Links]


Son dönemde yap?lan ara?t?rmalar, ekonomik krizin ba?lang?ç dönemlerinden bu yana popüler otomobil renkleri aras?nda “beyaz”?n liderli?e soyundu?unu gösteriyor

[Only Registered Users Can See Links]


Bütün ülkelerde sosyal ya?am? derinden etkileyerek de?i?tiren küresel ekonomik kriz, sat?n alma al??kanl?klar?n? ve tercihleri de etkilemi? durumda.

Örnek mi? Bilim firmas? DuPont’un, “Global Otomotiv Renk Popülaritesi Raporu”na göre tüm dünyada 6-7 y?ld?r otomobillerde gri renk hâkimdi. Son yap?lan ara?t?rmalar bunun de?i?ti?ini ortaya koydu. Kriz döneminde tüketiciler “beyaz” renge yönelmeye ba?lad?.
DuPont, öncelikle küresel kriz nedeniyle ortaya ç?kan belirsizliklerden dolay?, renk e?ilimlerini etkileyebilecek faktörler hakk?nda bilgi almak amac?yla psikolojinin yan? s?ra insan bilimi olarak da adland?r?lan antropolojiden yard?m alm??.

[Only Registered Users Can See Links]

Yeni dönemin ba?lang?c?

ABD’deki Delaware Üniversitesi’nde kültürel antropoloji uzman? olan Doç. Dr. Peter Weil, tüm toplumlar?n renklere özel anlamlar yükledi?inin ve renklerin insanlar?n davran?? biçimlerine ili?kin ipuçlar? verdi?inin alt?n? çizdikten sonra, beyaz?n yükseli?inin tesadüf olmad???n? anlat?yor. Nitekim Weil, statü simgesi gümü? grinin gözden dü?meye ba?lamas?n?n, ekonomilerdeki de?i?imlerin de habercisi oldu?unu belirtiyor.
Beyaz rengin yükseli?inin, son iki y?ld?r küresel ekonomideki daralmayla birlikte gerçekle?ti?ini söyleyen Weil, “Beyaz, i?te bu geçi? dönemiyle yak?ndan ilgili” ifadesini kullan?yor.

Türkiye’de de yükseliyor

Türkiye’ye ili?kin toplu veriler yok. Ancak böyle veriler bulunmasa da son dönemde ülkemizde, özellikle de lüks s?n?ftaki modellerde beyaz rengin giderek a??rl?k kazand??? bir gerçek. Pek çok firma, lüks modellerinde beyaz renk sipari?lerinin say?s?n? art?r?rken, daha önce popüler olan siyah?n a??rl???n?n azald???n? belirtiyorlar. Ve yine gümü? gri rengin yine popülerli?ini sürdürdü?ünü, ikinci elde halen avantajl? say?ld???n? söylemek de...
Renkler konusunda da de?erlendirmeleri olan Psikolog Dr. Kayte Gajdos, “Renk seçimi ruh haline i?aret ederken, baz? renkler de belirli duygular? uyand?rabilir. Renkler heyecan verici ve sakinle?tirici olabilir” diyor. ?nsanlar?n renk seçimlerinin ruh hallerine ve olaylara göre de?i?im gösterebildi?ini söyleyen Gajdos, “?nsanlar ya?amlar?n?n özellikle kötü dönemlerinde, kendilerini daha iyi hissettirecek renklere ihtiyaç duyuyor” ifadesini kullan?yor.

[Only Registered Users Can See Links]Renkler ve anlamlar?

K?rm?z? veya aç?k menek?e - Tutku
Koyu k?rm?z? - Güvenlik
Mavi - ?leti?im
Mavi ve ye?il - Bütünlük
Çivit mavisi - Anlay??
Sar? ve ye?il - Güçlü/iddial?
Turuncu - Kendine güvenen