PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Drift Teknikleri


akrep
21-03-2010, 10:20 AM
Drift teknikleri
Not:bütün anlat?lanlar arkadan iti?li ve minimum 150 beygirlik araçlar ile mümkündür...


El freni kullanarak

Bu en temel tekniktir. Viraja giri? esnas?nda debriyaja bas?l?r ,arac?n h?z? ayarland?ktan sonra dü?mesi bas?l? kalacak ?ekilde el freni çekilir, arkadan kayman?n ba?lamas?yla birlikte gaz veriler ayak debriyajdan çekilir ve kaymakta olan arka k?s?m gaz ve kontra ile kontrol edilir.

Not: Drift s?ras?nda ideal viraj çizgisi kaçm?? ise bu teknik ile yeniden kontrol sa?lanabilir.

V?TES ?LE LAST?KLER? K?L?TLEME (Shift Lock)

Viraja yakla??rken vites küçültülür.Arac?n burnu viraj içine do?ru çevrilir. Debiyaj h?zl?ca b?rak?larak arka lastiklerin kilitlenmesi sa?lan?r,bu ?ekilde arac?n kuyru?u kaymaya ba?lar.Ard?ndan gaz verilerek bu kayma hareketi devam ettirilir.Bu teknik el freni çekemeye benzetilebilir.
Not:Arac?n güç aktar?m organlar?n? en az yoran tekniktir.

GÜÇ ?LE (Power Over)

Viraj?n merkezine (apex) yakla??ld???nda dip gaz vererek arac?n arkas?n?n kaymas? sa?lan?r.Bundan sonra gaz ve direksiyon ile araç kontrol edilir.Bu teknik için güçlü çeki?e sahip otomobiller gerekmektedir.

SAVURMA (FEINT)

Araç viraja girmeye yak?nken önce viraj?n aksi taraf?na do?ru yönlendirilir yani kontra verilir. Daha sonra olu?an sekme etkisi ( a??rl?k transferi )ile birlikte araç viraj yönüne çevrilir.Bu ?ekilde arkadan kaymaya ba?layan araç gaz ve kontra ile kontrol edilir.

DEBR?YAJ TOKATLAMAK (Clutch Kick)

Arac?n güçten dü?tü?ü durumlarda gerekli gücü alabilmek için deviri yükseltip debriyaj? bir anda b?rakma suretiyle patinaj sa?lamak için kullan?l?r.Bir drift tekni?inde çok di?er tekniklere yard?mc? olacak bir kullan?c? bilgisidir.

L?M?T FREN (Braking)

Bu teknikde viraja girmeden önce dreksiyon viraj içine yönelmi? haldeyken frene bas?l?r ve araç viraj içinde arkadan kayana kadar ayak frende kal?r.Kayma hareketi ba?lad?ktan sonra gaz ve direksiyon ile araç kontrol edilir.Gere?inden fazla h?zl? girilen virajlarda araç önden kayacakt?r,bu yüzden viraja girerken h?z? ayarlamak çok önemlidir.Önden kayma durumunda pilot araca yön verme konrolünü kaybeder ve araç viraj d???na do?ru kayar