PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Selülit tedavisi selülit kremi


parazit0531
14-05-2011, 23:29 PM
Site Adresi: selulitbandi.tk
Kurulu?u: 2009
?çerik: Selülit band?

Baylar ve bayanlar müjde! Yaz gelmeden selülitlerinizden kurtulabileceksiniz. Bonie’nin sizler için özel olarak haz?rlad??? Selülit Band? yaz aylar?nda tatile gidecek bayanlar?n yard?mc?s?. Bu özel ürünümüz Selülit band? ([Only Registered Users Can See Links]) cildin do?al yap?s?nda bulunan Capsicum´un problemli bölgelere odaklanarak sürekli cilde nüfuz etmesini sa?lar. Bu ?ekilde Selülit ([Only Registered Users Can See Links]) bak?m?na pratik ve farkl? bir kullan?m alternatifi sunar. Selülit görüntüsü ba? dokusu alt?nda yer alan derin cilt katmanlar?nda, ya?lar?n a??r? derecede depolanmas?ndan kaynaklan?r. Sonuçta cilt pürüzlü bir hale gelir, elastikiyetini kaybeder ve çukurlar olu?ur. Capsicum cildin do?al yap?s?nda bulunan ve ya? bile?iklerinin enerjiye dönü?mesinde aktif rol alan bir içeriktir. Bu yüzden ciltte yeterli miktarda Capsicum bulunmas? hücrelere enerji sa?lanarak ya?lar?n enerjiye dönü?mesi için gereklidir. Bonie Selülit band? bel, kalça ve basen gibi selülit görünümünün yo?unla?t??? bölgelerde kullan?l?r. Selülit bak?m?na zaman harcamadan yeni bir kullan?m alternatifi sunar. 3 hafta kullan?mdan sonra cildi fark edilir biçimde pürüzsüz bir görünüme kavu?turur. 4 haftadan itibaren selülit görünümünü gözle görülür derecede azalt?r. Selülit derinin alt tabakas?nda, ya? dokusunun hemen çevresinde olu?an ve derinin üst bölümünde pütür pütür görüntü b?rakan bir hastal?kt?r. Kad?nlar?n korkulu rüyas? olan ve bir güzellik kusuru olarak kabul edilen selülite kar?? Bonie size zamandan tasarruf sa?larken ayn? zamanda gerçek çözüm sunar.

[Only Registered Users Can See Links]

[Only Registered Users Can See Links]

Docksite34
18-05-2011, 18:09 PM
Selülitsiz bir ya?am ([Only Registered Users Can See Links]), herkesin hakk?. ve biz bu hakk?n?z? koruyoruz. Bonie selülit band? ([Only Registered Users Can See Links]) sayesinde selülitlerinizden sonsuza kadar kurtulun..

Selülit Band? ([Only Registered Users Can See Links]) BON?E

[Only Registered Users Can See Links]

Garipwm
24-06-2011, 23:10 PM
Site Adresi:Oksijen Terapi -Oksijenli cilt bak?m? ([Only Registered Users Can See Links])

Kurulu?u: 2010

?çerik:Selülit Tedavisi

Tan?t?m?:selülit tedavisi ([Only Registered Users Can See Links])ni anlatmadan önce selülit hakk?nda k?sa bilgi vermeyi uygun görüyoruz.Selülit derinin alt tabakas?nda ya? dokular?n?n hemen çevrelerinde olu?maktad?r. Bazende derinin üst bölümlerinde çirkin bir görünüm b?rakan hastal?kt?r. T?p dilinde yani doktorlar aras?ndaki ismi ise;Hidrolipodistrofi'dir.

Cildin iç ve d?? tabakalar?nda meydana gelen girinti ve ç?k?nt?lara portakal kabu?u görünümüde denir. Kad?nlar?n hiç istemedi?i bu hastal?ktan kurtulman?n yollar? tabikide vard?r. Son y?llarda ilerleyen t?bbi olanaklar sayesinde tiksindirici Hidrolipodistrofi hastla??ndan kurtulabilirsiniz. Belirli periyotlarla devam edecek olan selülit tedavisinden sonra rahat bir ?ekilde mayonuzla kumsala gidebilirsiniz.

nullsix
15-07-2011, 20:12 PM
Site ad? : lazerline.com.tr

?çerik ile Ba?l?k : Selülit tedavisi adresi

Site Kurulu? Y?l-Ay: 2005 May?s

Tan?t?m ve Aç?klama : Selülit tedavisi ([Only Registered Users Can See Links]) Özel Lzrline Poliklini?i taraf?ndan yap?lmaktad?r. Poliklini?imizce geli?tirilen web adresimiz lazerline.com.tr üzerinden ise Selülit tedavisi hakk?nda bir çok önemli veriye ula?abilirsiniz. Selülit tedavisinin yan? s?ra çok çe?itli bölgesel zay?flama ve bölgesel incelme tedavileri de yine Poliklini?imiz üzerinden yap?labilmektedir. Her türlü bak?m ve tedavi fiyat listeleri için web sitemizde yer alan ?leti?im sayfas?n? kullanabilirsiniz. Ayr?ca yine ileti?im sayfam?zda yer alan Soru ve destek hatt? üzerinden, tüm uygulamalar?m?z hakk?nda detayl? bilgi alabilmektesiniz. Sa?l?kl? günler dileriz.

siz9
02-08-2011, 15:41 PM
[Only Registered Users Can See Links]
Locherber Selülit Kremi

Selülitlere Son Veren Orijinal Bitkisel ?sviçre Formülasyonu

Selülit daha çok do?um sonras? ortaya ç?kan derinin bölgesel ?ekil de?i?ikli?i ile karakterize kozmetik bir cilt problemidir. Daha çok kalça, basen ve kar?n bölgesinde gamzele?me ile ba?layarak ard?ndan deri alt? ya? dokusunun ba? dokuya f?t?kla?mas?yla portakal kabu?u görünümüyle sonuçlanan estetik bir sorundur. T?bbi olarak bir hastal?k olarak de?erlendirilmemektedir.
Modern hayat?n kötü al??kanl?klar? selülit olu?umu ve ilerlemesine neden olur. Stres, kötü beslenme, genetik yap?, suyun vücuttan at?lamamas?, hareketsiz hayat, hormonal ve dola??m problemleri ba? dokuda yang? ve selülite neden olur. Bütün kad?nlar süngerimsi, çukurlu ve portakal kabu?una benzeyen selülit probleminden çekinir.
Bu özel krem, içeri?indeki do?al bitkisel ekstreler sayesinde düzenli kullan?mda selüliti en aza indirir ve önler. Cilt daha s?k?, düzgün ve güçlü bir hale gelir.

Bile?iminde bulunan do?al bitkisel özler


Orman sarma???? ekstresi (Ivy/Hedera helix)
At kestanesi ekstresi (Horse chestnut/Aesculus hippocastanum)
Kola tohumu (Cola acuminata)
Tav?an memesi kökü ekstresi (Ruscus aculeatus)
Ye?il çay yapra?? ekstresi (Camellia sinensis)

Bile?iminde bulunan do?al içerik

Vitamin E
Vitamin COrman sarma???? ekstresi (Hedera helix):
Sadece bölgesel kan dola??m?na destek olmakla kalmaz ayn? zamanda cildi güçlendirir, s?k?la?t?r?r ve ya? dokusunun eritilmesine yard?mc? olur.
?çeri?inde triterpenoid saponinler, andoleanolik asit glikozitleri, hederakosid, fenolik asitler, flavonoidler, malik asit ve ya? asitleri bulunur. Aktif içeriklerinden triterpenoid saponinler bitkinin her taraf?ndan elde edilebilir. Hederin yine aktif bir saponin olup kan damarlar?n?n korunmas? ve geçirgenli?in dü?mesine yard?mc? olarak selülitin ([Only Registered Users Can See Links]) ilk döneminde görülen ödemlerin azalt?lmas?n? sa?lar.
Orman sarmas???n?n zengin içeri?inden olan saponosidler di?er içeriklerin ciltten emilmesini ve adiposidler (ya? hücreleri) içinde depolanm?? ya?lar?n kan dola??m?na tekrar kat?lmas?na ve bu ?ekilde enerji olarak kullan?lmalar?n? (lipoliz) ya da lenf sistemi yoluyla at?lmalar?n? sa?lar.
Sarma??k ekstresi selüliti kontrol edici etkileri son y?llarda ortaya konulmu?tur. Bölgesel olarak kullan?lan sarma??k ekstresinin anti-selülit etkisinin yan? s?ra bölgesel incelme (ya? yak?c?), cildi ([Only Registered Users Can See Links]) yumu?at?c? (emollient) ve ka??nt? giderici etkileri de bilinmektedir.

Locherber Selülit Kremi nin ba?l?ca etki ve faydalar?


?çerik Özellik Fayda
Orman sarma???? ekstresi
Ya? yak?c? etki Bölgesel olarak uyguland???nda ya?lar?n yak?lmas? ya da at?lmas?n? sa?lar.
Cildi güçlendirir ve s?k?la?t?r?r.
At kestanesi ekstresi Kan damarlar?n? büzücü ve güçlendirici etki Kan damarlar?ndaki yang?lar ve deri çatlaklar?n?n iyile?tirilmesine yard?mc? olur.

Kola (Cola acuminata) ve Ye?il çay Kola, yakla??k %2,5-3 oran?nda kafein içerir.
Ye?il çayda da kafein vard?r. Kafein ya? hücrelerinin yak?m? ve deri alt?nda hapsolarak selülite neden olan s?v?lar?n at?lmas?na yard?mc? olur.
Vitamin E Antioksidan Deriye gelen kan ak?m?n? art?r?r.
Serbest radikallerin cilt üzerindeki hasar ve ya?land?r?c? etkilerini ortadan kald?rarak selülitli bölgedeki görünümü düzeltmeye yarar.

Locherber Selülit Kremi ni olu?turan bu tüm güçlü do?al bitkisel özlerin birbirleri ile olan etkile?imi ile selülit problemi 3 ayl?k bir uygulama sonras? en aza indirilir.

Faydal? sonuçlar uzunca yap?lacak masajlar sonunda elde edilir. Bu ?ekilde cildiniz daha elastik hale gelir ve yeni selülitli bölgelerin yeniden olu?mas? önlenir.

Kullan?m ?ekli
Vücudun etkilenen bölgelerine uzun süreli masaj yap?larak kullan?l?r. Uygulanan bölgede hafif bir k?zar?kl?k ve ?s? art??? hissedilebilir. Bunlar ürünün etki etti?ini gösteren belirtilerdir. K?sa sürede bu hisler ortadan kalkar. Bu kremi kullan?rken, dengeli beslenme ve sa?l?kl? ya?am kurallar?na uymak ve hareket etmek çok daha k?sa sürede sonuç alman?z? sa?lar.

Ambalaj
150 ml�lik plastik kavanozda ve karton kutuda pazara sunulmu?tur.

Selülitin tamamen ortadan kald?r?lmas? zordur. ?lerlemenin durdurulmas? ve olu?mu? görüntünün giderilmesi için Locherber Selülit Kremi gibi kozmetik ürünlerin yan?nda - beslenme al??kanl??? düzeltilmeli, - spor ve selülite yönelik egzersizler mutlaka uygulanmal?, - sigara ve alkol gibi al??kanl?klar b?rak?lmal? ve - hormonal ve dola??m problemleri uzman takibine al?nmal?d?r. Locherber Locherber zengin ürün çe?itlili?i ile orijinal bitkisel formülasyonlara sahip Avrupa'n?n önde gelen kozmetik markas?d?r. Locherber etki ve kalitesini bitkilere ve tecrübesine borçludur. Do?an?n ve tecrübenin yaratt??? Locherber markas? Avrupa ve ABD'de milyonlarca ki?inin güzellik ve ki?isel bak?m ihtiyac?n? yüzlerce ürünü ile kar??lamaktad?r. Kalite ve do?all???n simgesi Locherber ürünleri ?imdi Ada Pharma ([Only Registered Users Can See Links]) güvencesi ile Türkiye'de kullan?c?lar?na sunuluyor.

internet siteleri

[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])
[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])
[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])
[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])

siz9
29-08-2011, 13:54 PM
Locherber Selülit Kremi ([Only Registered Users Can See Links]) zengin ve etkili formulü ile selülit ?ikayetlerine tedavi deste?i için vazgeçilmez bir üründür.


web sitesi:
[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])

siz9
29-08-2011, 13:55 PM
Locherber Selülit Kremi ([Only Registered Users Can See Links]) zengin ve etkili formulü ile selülit ?ikayetlerine tedavi deste?i için vazgeçilmez bir üründür.web sitesi:
[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])

siz9
29-08-2011, 13:56 PM
Locherber Selülit Kremi ([Only Registered Users Can See Links]ülit Kremi) zengin ve etkili formulü ile selülit ?ikayetlerine tedavi deste?i için vazgeçilmez bir üründür.web sitesi:
[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])