PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Aikido.gen.tr


parazit0531
15-06-2011, 17:53 PM
Site ad? : aikido.gen.tr
Kurulu?u: 2011
?çerik : Aikido Sanat?n?n incelikleri

Aikido ([Only Registered Users Can See Links]) uzakdo?uda geli?mi? ve birçok ki?inin yapmakta oldu?u ki?inin kar??ya zarar vermek de?il kendini savunmak amac?yla yapm?? oldu?u bir savunma sanat?d?r. Aikido sporuyla ki?i kendini daha zinde hissedip ayn? zamanda gerek fiziksel aç?dan gerekse refleksleri aç?s?ndan k?sa sürede yol kat edebilir. Aikido sadece fiziksel yönden de?il, ayn? zamanda ruhsal olarak da aikido yapan ki?iyi motive etti?i için ruhsal aç?dan da faydal?d?r. Aikidoya genç ya?ta ba?lamak oldukça iyi olacakt?r. Çocuk ya?ta aikidoya ba?lam?? olanlar daha çok kendini geli?tirecek, ve aikidoya e?ilimi daha çabuk sa?lanacak. Çünkü genç ya?ta yap?lan her ?ey daha kolay olacakt?r. ?leride herhangi bir zorlanma olmaz. Bu sayede, ayr?ca çocuk ya?ta çocuk aikido ([Only Registered Users Can See Links])suna ba?lamak çocu?u güçlü hissettirecektir.