PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kadınlara özel web sitesi


nullsix
31-03-2011, 19:59 PM
Site Ad? : e-kadin.com

[/URL]

?çerik : Kad?nlara özel web sitesi

Site Kurulu? Tarihi : Nisan 2007

Site Tan?t?m? : Kad?nlara özel web sitesi olan e-kadin.com adl? site içeri?inde, güzellik, moda, estetik, [URL="[Only Registered Users Can See Links]"]kad?n ([Only Registered Users Can See Links]) ve bebek sa?l???, diyet formülleri, genel sa?l?k haberleri ve sa?l?k makaleleri, makyaj teknikleri, evlilik hakk?nda birbirinden de?erli yaz?lar, örgü-dantel, çe?itli yemek tarifleri ve dekorasyon bölümleri yer almaktad?r. Güzellik adl? bölümde cilt ve saç güzelli?iniz ve bak?m?n?z için birbirinden de?erli önerileri bulabilirsiniz. Yine bu bölümde kad?nlar ([Only Registered Users Can See Links]) için kepeklerden kurtulma yöntemleri, günlük cilt bak?m? teknikleri, ayak bak?m? tavsiyeleri, h?zl? güzellik önerileri, göz alt? torbalar?na çözüm yöntemleri, vücuttaki çatlak ve k?r???klar? giderme yollar? hakk?ndaki yaz?lar? da takip edebilirsiniz. Moda adl? bölümde ise en moda k?yafetler ve aksesuarlar, ayakkab?lar hakk?nda yaz?lar? bulabilirsiniz. Estetik bölümünde cilt temizli?i, sivilce izlerini tedavi etme yöntemleri, siyah noktalar için çe?itli çözüm önerileri, cilt nemlendirme maskeleri ve bitkisel güzellik yöntemlerini bulabilirsiniz. Diyet adl? bölüm içeri?inde pratik kilo verme yollar?, kepekli ekme?in faydalar?, zay?flamaya yard?mc? kür, vücuttaki ya?lar? eritme yöntemleri, etkili egzersizin faydalar?n? anlatan yaz?lara ula?abilirsiniz. Makyaj teknikleri bölümde t?rnak uzatma yöntemleri ve t?rnak uzat?rkan dikkat edilmesi gerekenler, kal?c? makyaj yöntemleri, h?zl? makyaj teknikleri ve gelinler için çe?itli makyaj yöntemleri yer almaktad?r. Son olarak detayl?ca bahsetmek istedi?im bölüm olan dekorasyon adl? bölümde ise çocuk odamas? dö?eme teknikleri, perde seçiminde dikkat edilmesi gerekenler, üç temel dekorasyon kural? ve ev dekorasyonunda çe?itli renklerin anlamlar? ve özellikleri hakk?nda yaz?lar? bulabilirsiniz. Bir kad?n sitesi ([Only Registered Users Can See Links]) olan web adresimize tüm bayanlar? bekliyoruz.

Garipwm
23-06-2011, 22:02 PM
Site Adresi:estetikmoda.com

Kuruluşu: 2010

İçerik: Moda Ve Güzellik

Tanıtımı:

Estetik, Moda, Güzellik, Parfüm, Makyaj, Diyet ([Only Registered Users Can See Links]) internet sitesi adından da anlaşılacağı
üzere estetik ([Only Registered Users Can See Links]) ve moda ([Only Registered Users Can See Links]) konusunda her şeyi

bulabileceğiniz bir
sitedir. Güzellik ([Only Registered Users Can See Links]) için gerekli bilgilere ve makyaj teknikler
ine ulaşabilirsiniz.En ünlü markaların yeni ürünlerine bakabilir,
modadaki yeni trendleri takip edebilirsiniz. Yepyeni kreasyonları
inceleyerek kendinize ve tarzınıza uygun bir şeyler seçebilirsiniz.
Estetik, Moda, Güzellik, Parfüm, Makyaj, Diyet ([Only Registered Users Can See Links]) sitesinde dekorasyon konusunda yazılmış
çok sayıda yazıda evinize gerekli olabilecek ufaklı büyüklü
ev eşya ve aksesuarlarını bulabilirsiniz. Ayrıca çok özenle
seçilmiş uzmanların diyet konusundaki yazılarını okuyarak
tüm tereddütlerinizi giderebilirsiniz.

PcKoliq
08-08-2011, 13:26 PM
2008 y?l?ndan bu güne internet üzerinden “bay-bayan sa?l?k, cinsel sa?l?k, kozmetik ve güzellik, ki?isel bak?m ürünleri” sat?? ve pazarlama hizmetini sunuyor. Sat?? pazar?nda dürüstlük, sayg? ve kalitesinden kesinlikle ödün vermeden hizmet sunan [Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links]) sa?l?k ve güzellik ile ilgili tüm sorular?n?za an?nda cevap verebilen Yetkin ve uzman kadrosu ile ihtiyaçlar?n?z? en uygun fiyat ve taksit seçenekleriyle kar??l?yor. ?nternet eczanemizde insan odakl? çal??ma stratejimiz ile mü?terilerimizin ya?amlar?nda mutlu, sa?l?kl? ve bak?ml? olmalar? için onlara sa?l?k ve güzellik dan??manl??? sa?l?yoruz.

Al??veri? sitemiz sa?l?k ve güzellik sektöründeki geli?meleri ve yenilikleri çok yak?ndan takip etmesi, yakla??k 2000’e yak?n geni? ürün yelpazesi ile Türkiye’de bu sektörde kendi alan?m?zda en geni? ürün gurubuna sahip ender firmalardan biri olmas?, mü?teri memnuniyetini her zaman ön planda tutan yakla??mc? ve yenilikçi servislerin geli?tirilmesi konusundaki becerileri ile kendisine internet hayat?nda lider ve kal?c? bir yer edinmi?tir.

[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])

siz9
08-08-2011, 14:30 PM
Ellerinizi Ya?lanma Belirtilerine Kar?? Do?al Bitkisel Özlerle Koruyun. Eller ([Only Registered Users Can See Links]) vücudumuzun çok önemli bir parças?d?r. Çok çal???r, hareket eder, kurur, so?uklarda çatlar ve ya??m?z? gösterirler. Ellere iyi bak?lmal?d?r. Bu yüzden güzellik rejimlerinde hassas bak?m yap?lmas? gerekir.

sat?? sitesi

[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])

[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])

Garipwm
19-08-2011, 14:32 PM
Site Adresi:kadinca.net

Kurulu? Tarihi:2003

?çerik:Kad?nlara Ait Özel Site

Tan?t?m

?nternette , kad?nlara özel olarak haz?rlanm?? yüzlerce farkl? site vard?r. Bu sitelerde sadece kad?nlar?n ho?land?klar? ?eyler yer al?r. kad?n ([Only Registered Users Can See Links]) dünyas?na özel olarak da adland?rabilece?imiz bu sitelerde ; astroloji ([Only Registered Users Can See Links])den tutun da yemek tariflerine kadar birçok seçene?i bulabilirsiniz. Özellikle yemek yaparken zorlanan ya da farkl? yemek tarifleri ([Only Registered Users Can See Links]) arayan kad?nlar için bu siteler bire bir. Kad?nlar?n internet dünyas?ndaki son dönem kalelerinden birisi de kadinca.net

Bu sitede kad?nlar için her ?ey dü?ünülmü?. Ne ararsan?z kolayca bulabilirsiniz. ideal kilo ([Only Registered Users Can See Links]) hesaplamalar?ndan , yemek tariflerine kadar istedi?iniz bilgiyi bulabilirsiniz. kadinca.net tamamen kad?nlara özgüdür ve onlar?n zevklerine özel olarak haz?rlanm??t?r. Bahsettiklerimiz ve çok daha fazlas? , bu sitede kad?nlar? bekliyor.

meltemozen
17-09-2011, 02:31 AM
Moda, kimine göre giydi?ini yak??t?rmakt?r kimine göre de yenilenenstil gündemi takip etmektir. Modaya uymak bir ya?am tarz? oldu?u gibiço?u zamanda tarz?n? yans?tma çabas? içinde olan insanlar?n tercihidir.Moda bazen de kad?nlar?n güzellik kavram? içinde olur. Son zamanlardayap?lan diyetlerin modas? da bu kavrama dahildir. Bir kad?n ([Only Registered Users Can See Links]"[Only Registered Users Can See Links]")kendini genelde düzgün vücut hatlar?na sahipken daha mutlu hissetti?igibi de sürekli yenilenen moda takibinin giyim bölümünü yapt??? diyetile desteklemektedir.<img class=\"aligncenter\" src=\"[Only Registered Users Can See Links]" alt=\"\" width=\"600\" height=\"512\" /> ([Only Registered Users Can See Links]"[Only Registered Users Can See Links]")
Saç rengi, k?yafet, tak?lan tak?lar, saç tokalar? ve akla gelmeyecektarzda aksesuarlar?n dahi kendine has olan bir modas? vard?r. moda ([Only Registered Users Can See Links]"[Only Registered Users Can See Links]")sürekli yenilenen bir ak?md?r. Yenilendikçe de farkl? farkl? alanlardade?i?iklik gösterebilmektedir. Saç renginizi modan?n sizde edindirdi?igüzel duygular ile de?i?tirirken, kulland???n?z saç tokan?z? da ihmaletmemelisiniz. Her ?ey bir bütün halinde yenilendikçe güzel olur. Yenisaç renginizi kullanaca??n?z demode bir toka seçimi ile sönük bir halalmaktan uzak tutmal?s?n?z. Kad?nlar?n en önem verdi?i konu yap?landiyetlerin olumlu sonuçlar vermesinin etkisiyle al?nan k?yafetler ve buk?yafetleri trend olan saç tasar?m? ile desteklemektir. Bir kad?n moday?takip etmekle di?er kad?nlar aras?nda ki prestijini sa?lama konusundayarar görmektedir. Güzel olan her kad?n?n güzelli?i yarad?l???n?nverdi?i bir hediye de?ildir. kad?nlar ([Only Registered Users Can See Links]"[Only Registered Users Can See Links]"), güzellik ([Only Registered Users Can See Links]"[Only Registered Users Can See Links]") konusunda ki en iyi hediyeyi kendilerine, moday? takip etmek ile diyet ([Only Registered Users Can See Links]"[Only Registered Users Can See Links]")yaparak sa?l?kl? bir ya?am sürerek ve bunun yan?nda ho? bir fizi?e sahip olmak ile verirler.Moday? bir bütün olarak ele almak gerekirse, saç tasar?m?n?z modayauygun oldu?unda sizde k?yafet, ayakkab? ve çanta seçiminiz ile bu durumutamamlamal?s?n?z. Yapt???n?z makyaj?n dahi modan?n etkisi alt?ndakald???n? göz önünde bulundurursak, kad?nlar?n moda takibi konusundadaha hassas davranmalar? gerekmektedir.Daha detayl? bilgi için [Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links]"[Only Registered Users Can See Links]") adresini ziyaret edebilirsiniz…

nullsix
20-09-2011, 17:22 PM
?çerik-Ba?l?k : Bilgilendirici Sa?l?k Makaleleri Sitesi

Site Kurulu? Tarihi : Eylül 2011

Tan?t?m, Aç?klama : Bilgilendirici sa?l?k makaleleri sitesine ho?geldiniz. Site içeri?inde, sa?l?k ve ki?isel bak?m konular? üzerine bilgi verici yaz?lar yer almaktad?r. Uzman?ndan kaleme al?nan birbirinden de?erli bu makaleleri okuduktan sonra, sevdikleriniz ile payla?abilirsiniz. Bilgi, payla?t?kça ço?almaktad?r ve biz de bu do?rultuda, sa?l?k üzerine bilinenleri web sitemizin çat?s? alt?nda sizlerle payla?mak istedik.

Ki?isel bak?m ürünleri, güzellik ve estetik ürünleri ve benzeri birçok ürün site üzerinde detayl?ca tan?t?lmaktad?r. Bu ürünler hakk?nda yanl?? bilinenlere sa?l?k makaleleri ([Only Registered Users Can See Links]) arac?l??? ile dikkat çekilmekte ve okuyucular bilgilendirilmektedir.

Tamamen sa?l?k ve ki?isel bak?m konular?nda bilgi vermek amac?yla kurulan internet adresimize bekliyoruz. Sa?l?k, güzellik ve mutluluklar dileriz.