PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Mide Bulantısı


Docksite34
22-03-2011, 18:12 PM
Mide bulant?s? ([Only Registered Users Can See Links]) ça??m?zda s?kl?kla olmakla birlikte her insanda ya?am boyu rastlanabilen bir sa?l?k sorunudur. Ki?i rahat?szland???nda oldukça huzursuz olur ve e?er belirli bir süre sonra kaybolmassa çe?itli psikolojik tak?nt?larla buna paralel olarak yükselme gösterebilir. Mide bulant?lar? insanlar? k?s?tlay?c? bir sa?l?k problemi olmakla birlikte incelenmedi?i ve tedavi uygulanmad??? sürece gelecekle birlikte riskli sa?l?k sorunlar?na sebebiyet gösterebilmektedir. Ço?unlukla midenin bo? oldu?u ve vücudun fazla süre içerisinde besin almamas? sonucu rastlad???m?z nedenlerden olu?maktad?r. Ayr?ca akut bat?n problemler de mide bulant?s?na sebebiyet göstermektedir.

Mide bulant?s? rahats?zl??? ([Only Registered Users Can See Links])n?n en büyük nedenlerinin birisi de midenin görevini tam manas?yla yerine getirememesi ve buna ba?l? görülen mide bozuklu?u rahats?zl???n?n gerçekle?mesidir. Bu tür durumlarda ço?unlukla gastroenteroloji veya dahiliye hekimlerine dan???lmal? ve mide bulant?s?n?n as?l nedeni saptanarak en k?sa sürede tedavi uygulanmal?ve devam?nda tam manas?yla iyile?me sa?lanmal?d?r.

Farkl? nedenlerden biraz bahsetmek gerekirse çe?itli beyin rahats?zl?klar?da maalesef mide bulant?s?na sebep olabilmektedir o yüzden ciddiye al?nmal?d?r. Bunlardanbaz?lar? menenjit isimi ile adland?r?lan beyin zar?n?n iltihaplanmas?yla görülen bu hastal?kta mide bulant?s? rastlanmaktad?r.

Mide bulant?s?n?n di?er birsebebi ise kusmalard?r. Ki?i kusma ba?lamadan a??r? mide bulant?s? hissetmektedir. Mide bulant?lar?n?n gittikçe yükselmesi sonucu ise kusma görülür. Kusma olay?ndan sonra ki?i biraz daha rahatlar.

Mide Bulant?s?n?n Ortaya Ç?kma Nedenleri Nelerdir? ([Only Registered Users Can See Links])

[Only Registered Users Can See Links]