PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Virajlara Girerken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar


çarşı
03-10-2010, 22:11 PM
Do?ru Viraj Al?m?nda Geçerli 2 Genel Kural

Viraj al?m?nda geçerli ilk kural "yava? gir - h?zlanarak ç?k" ?eklinde aç?klayabilece?imiz ve yap?lan genel hatan?n tersine otomobili viraj?n al?m? s?ras?nda de?il, daha viraja girmeden yava?latmay? hedefleyen kurald?r. "Önce d?? -sonra iç- tekrar d??" olarak adland?rabilece?imiz ikinci kural ise viraj? dönülmesi mümkün en geni? aç?yla dönebilmemizi ve dolay?s?yla otomobilin yere daha fazla tutunmas?na yard?mc? olmay? amaçlar. Bu her iki kural da do?ru viraj alman?n mant???n? anlatmak için yaz?lm??t?r ve sizle birlikte di?er araçlar?n da seyir halinde oldu?u normal trafikte uygulanmas? son derece tehlikeli sonuçlar do?urabilir. Bu sebeple tuninglinx olarak günlük trafikte size ayr?lan yol çizgilerine uyman?z gerekti?ini hat?rlat?r?z.

Yap?lan Hatalar

Viraj al?m?nda genellikle yap?lan en önemli hata, viraja otomobilin yere tutunma s?n?rlar?n? zorlayacak bir h?zla girip daha sonra viraj içinde fren kullanma mecburiyetinde kalmakt?r. E?er dikkatli bir sürücü iseniz di?er araçlarla birlikte viraja girdi?inizde ço?u sürücünün h?z?n? ayarlayamamaktan ötürü neredeyse viraj ç?k???na kadar fren lambalar?n?n yand???na ?ahit olmu?sunuzdur. Bunun, ?üphesiz ki viraj al?m?nda uyulmas? gereken belli kurallar? uygulamamaktan kaynaklanan nedenleri vard?r.


Virajlar? Do?ru Almak

Viraj al?n?rken yolun ne geni?likteki bölümünün kullan?laca?? bir çok d?? etkene ba?l?d?r. Viraj içinde kar?? yönden gelen olup olmad???n? görmemizi engelleyen a?aç vb. görü? engelleyici birtak?m etkenler ya da yolun ?ehir içi veya ?ehirleraras? bir yol olup olmad??? gibi..

Otomobili viraj içerisinde yava?latmak yerine, gerekti?i kadar vitesle birlikte h?z dü?ürülerek otomobilin lastikleri yere tam olarak tutunabilecek ?ekilde viraja mümkün oldu?unca d??tan girilir. Yani, otomobil viraja daha girmeden yava?lat?lmas? tamamlanm?? olmal? ve bu h?z, ?ekilde "apex" olarak gösterilen viraj?n orta noktas?ndaki h?z dahil, viraj?n tümündeki en dü?ük h?z olmal?d?r. Fren ancak viraja giri? noktas?ndan önce otomobili yava?latma maksad?yla kullan?lmal?d?r, viraj içinde frene bas?lmaz.

Fren noktas?ndan itibaren otomobil viraj?n içine yönlendirilerek apex'e kadar kontrollü bir ?ekilde gaz verilir (h?z belirli bir miktarda art?r?l?r). Orta noktada (apex'te) otomobile uygulanan merkezkaç kuvveti maksimumdad?r. Bu nokta ayn? zamanda viraj?n en içten dönüldü?ü noktad?r.

Viraj?n en iç konumunda bulunulan apex'te viraj?n uzak olan d?? noktas? hedeflenerek otomobil gaza oturtulur. Ancak gaz verirken otomobili kasmak ve lastikleri zorlamak yerine hem motorun daha çabuk h?zlanmas? hem de lastiklerin so?uyabilmesi için bir an evvel düzelterek arac? gerekti?i kadar d??a b?rakmak gerekmektedir.