PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Muhasebe


Sayfa : [1] 2 3

 1. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu üyelerinin Sorumluluğu
 2. Adalet Bakanlığna Ait Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Ücret Tarifesi
 3. İşçinin İşe Devamsızlığı Durumunda İşveren Ne Yapmalı?
 4. Yenileme Fonunun Uygulama Esaslar?
 5. Elektronik Ortamda Gönderilecek KDV İade Listeleri
 6. İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesi Ve Kapatılması
 7. Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
 8. Tek Hekim Tarafından Bir İşçiye Yılda Kaç Gün Rapor Verilebilir?
 9. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
 10. Katma Değer Vergisinde Uygulanan Kısmi İstisnalar
 11. Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi
 12. 5951 Sayılı Torba Kanunu Hakkında
 13. Ba - Bs Formlarının Verilmesi Hakkında
 14. 2010 Yılında Uygulanacak Had ve Oranlar
 15. İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağ.Tebliği
 16. Logo Go İçin Kullanıcı Rapor Tasarımı
 17. Sigortalıya Ait Vizite Kağıdı
 18. Eş ve Çocuk İçin Vizite Kağıdı
 19. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulama Süreleri Hakkında
 20. Denizcilere Mahsus Kıyafet Yönetmeliği
 21. Özelge Sistemi Uygulamasına İlişkin Olarak Basın Duyurusu
 22. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesi
 23. Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı
 24. Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 25. Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/10
 26. Kuzey Kbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Veril.Gündeliklre Dair Karar
 27. E-Fatura Genel Tebliği
 28. nüsha ve suret ayrımına ilişkin Damga Vergisi Sirküleri
 29. Muhasebe Mesleği ve Muhasebecilik (örneklerle anlatım)
 30. Dernek Beyannamesinin Doldurulmasına İlişkin Soru Ve Cevaplar
 31. Fatura
 32. Fifo - İlk Giren İlk Çıkar Yöntemi ve Lifo - Son Giren İlk Çıkar Yöntemi
 33. Banka
 34. Anonim Şirketler
 35. Anonim Şirketlerde Kar Dağıtımı Ve Muhasebe Kayıtları
 36. Enflasyon
 37. Muhasebe Envanter İşlemleri
 38. ETA muhasebe paket programında şirket açma, şirket kapama
 39. Geçici Vergi Beyannamesi
 40. Girişimci (Müteşebbis)
 41. Kdv Beyannamesinin Düzenlenmesi
 42. KDV Hesaplamaları
 43. Kooperatiflerin Kuruluşu
 44. Limited Şirketler
 45. Maliyet Muhasebesi Hesapları
 46. Menkul Kıymetler
 47. Muhasebenin Tanımı
 48. Muhasebenin Temel Kavramları
 49. Resmi Yazılar
 50. Şahıs Şirketleri
 51. Ticari İşletme ve Tacir
 52. Yönetimin Anlamı
 53. Sgk Prim Ödemelerinin Kredi Kartı İle Yapılabilmesi
 54. Geç verilen e-beyanname için kesilen cezalara dava dilekçesi
 55. E-Beyanname Verilmemesi Nedeniyle Kesilen Cezalara Karşı Açılacak Dava Dilekçe Örneği
 56. Uzlaşma Sağlanamadığı Hallerde 15 gün İçinde Dava Açılmasına İlişkin Dilekçe Örneği
 57. İş Göremezlik programları ve çalışılmadığına dair bildirim hak.
 58. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 59. Vergi Dairesi İçin Dilekçematik
 60. İşyerine Asılması Zorunlu Olan Levhalar
 61. Fatura V Ticari Defterler Vb.lerinin Kaybı, Yanması, Çalınması Karşısında İnd.Kdv
 62. Ticari Defterlerin Noter'e Kapanış Tastiki
 63. Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler
 64. Yabancılara Yasaklanan Meslekler
 65. Fiş ve Belgeler
 66. Gelir ve Giderlerin Envanter İşlemleri
 67. Giderler ve Gelirler
 68. Mali Borçlar
 69. Genel Muhasebe Ders Notları (1)
 70. Genel Muhasebe Ders Notları (2)
 71. Vergi idaresine bilgi verme mecburiyeti
 72. Özürlü Maaşı Sorgulama Sayfası
 73. key ödemeleri sorgulama
 74. Amme Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Hak.
 75. 2010 Bina inşaat maliyetleri
 76. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olmanın Şartları...
 77. ücret Bordrosu
 78. Belirsizlik Halinde M-h-k Analizleri
 79. Mevcutlarda Amortisman
 80. Sevk İrsaliyesi
 81. Likidite Oranları
 82. Forfaiting Ders Notları
 83. Vergi levhası asılması zorunluluğu
 84. İskontoların KDV Açısından Değerlendirilmesi
 85. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Belge Düzeni
 86. Limited Şirketlerin Amme Borçları
 87. Finansal Kiralamada Dönem Sonu İşlemlerinin Vergisel Boyutu Ve Muhasebe Kayıtları
 88. Yeminli Mali Müşavirlerce Tasdiki Zorunlu İşlemler
 89. Vergide Pişmanlıktan Faydalanma Yolları
 90. Anonim Şirketlerin Limited Şirkete Dönüşmesi
 91. Şahıs İşletmelerinin Limited şirkete Dönüştürülmesi
 92. Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulanacağı İller
 93. Fatura Düzenlenirken Sorumluluklar Nelerdir?
 94. Naylon Fatura Kullanımı ve Cezası
 95. BA –BS Formlarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?
 96. Sahte Faturayı Nasıl Tanırsınız?
 97. Vergi Türü Kodları
 98. Defterlere Kayıt Düzeni
 99. Muhasebe Defterlerinin Tasdiki
 100. İşçinin Hakları
 101. Şirket kuruluş sözleşmesi
 102. Veraset ve İntikal Vergisi
 103. Dönemsonu İşlemleri
 104. Özkaynaklar
 105. Genel Muhasebe Dersi örnek Sorular
 106. Devamlı envanter yöntemine göre mal hareketlerinin muhasebeleştirilmesi.
 107. Dönen Varlıklara Ait Dönemsonu İşlemleri
 108. Çekler Hakkında bilgi...
 109. Nazım Hesaplar...
 110. Limited Şirket Kuruluş Evrakları
 111. Anonim Şirket Kuruluş Evrakları
 112. Kollektif Şirketler Kuruluş
 113. Kollektif Şirket Ana Sözleşme Değişikliği
 114. Kollektif Şirket Fesih ve Tasfiye
 115. Kooperatifler Kuruluş
 116. Kooperatifler Anasözleşme Değişikliği
 117. Kooperatifler Genel Kurul
 118. Kooperatif Tasfiyeye Giriş
 119. Kooperatif Tasfiye Sonu
 120. Rehin Tescil İşlemleri
 121. Yabancı Sermayeye İlişkin İşlemler
 122. Yabancı Uyruklu Gerçek Kişi Tacirin Kaydında İstenilen Evraklar
 123. Yabancı Uyruklu Ortağı Olan Kollektif Şirketin Kuruluşunda İstenilen Evraklar
 124. Yabancı Uyruklu Ortağı Olan Kooperatif Şirket Kuruluşunda İstenilen Evraklar
 125. Yabancı Uyruklu Ortağı Olan Limited Şirket Kuruluşunda İstenilen Evraklar
 126. Bakanlık İznine Tabi Olmayan Yabancı Ortaklı Anonim Şirketin Kuruluş Evrakları
 127. Bakanlık İznine Tabi Yabancı Ortaklı Anonim Şirketin Kuruluş Evrakları
 128. Yabancı Uyruklu Bir Şirketin Türkiye İstanbul Şubesinin Tescili
 129. Dernekler ve Vakıflar Tarafından Kurulacak İşletmeler
 130. Gerçek Kişiler Tescil ve İlanı
 131. Şirketlerin Birleşmesi
 132. Nevi Değişikliğinde DİKKAT edilmesi gereken hususlar
 133. Ortak Alacaklarının Sermayeye İlavesi
 134. Yeni Ortak / Ortaklar Alınarak Sermaye Artışı
 135. Fert Firmanın Aynı Sermaye Olarak Bir Sermaye Şirketine Katılması
 136. Sermaye AZALTILMASI
 137. Birleşmeden Dolayı Sermaye Artırımı
 138. Ayın Nevinden Sermaye Konulması Ve Nakit Sermaye Artırımı
 139. Ayın Nevinden Sermaye Konulması Yoluyla Sermaye Artırımı
 140. Ayni Sermaye Olarak Nakil Vasıtası Konulması
 141. Gayrimenkul Satış Karının Sermayeye İlavesi Ve Nakit Sermaye Artırımı
 142. Gayrimenkul Satış Karının Sermayeye İlavesi
 143. İştirak Hissesi Satış Karının Sermayeye İlavesi Ve Nakit Sermaye Artırımı
 144. İştirak Hissesi Satış Karının Sermayaye İlavesi
 145. Olağanüstü İhtiyatların Sermayaye İlavesi Ve Nakit Sermaye Artırımı
 146. Olağanüstü İhtiyatların Sermayaye İlavesi
 147. Şirket Karının Sermayeye İlavesi Ve Nakit Sermaye Artırımı
 148. Şirket Karının Sermayeye İlavesi
 149. Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkının Sermayeye İlave Edilmesi Ve Nakit Sermaye Artışı
 150. Nakit Sermaye Artırımı
 151. "Dahilde İşleme İzin Belgesi" Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
 152. 9 Nazım Hesaplar
 153. 799 Üretim Maliyet Hesabı
 154. 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı
 155. 797 Finansman Giderleri Hesabı
 156. 796 Amortisman ve Tükenme Payları Hesabı
 157. 795 Vergi, Resim ve Harçlar Hesabı
 158. 794 Çeşitli Giderler Hesabı
 159. 793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Hesabı
 160. 792 Memur Ücret ve Giderleri Hesabı
 161. 791 İşçi Ücret ve Giderleri Hesabı
 162. 790 İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı
 163. 79 Gider Çeşitleri
 164. 782 Finansman Giderleri Fark Hesabı
 165. 781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı
 166. 780 Finansman Giderleri Hesabı
 167. 78 Finansman Giderleri
 168. 772 Genel Yönetim Gider Farkları Hesabı
 169. 771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı
 170. 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı
 171. 77 Genel Yönetim Giderleri
 172. 762 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Fark Hesabı
 173. 761 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı
 174. 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı
 175. 76 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
 176. 752 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Gider Farkları Hesabı
 177. 751 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma Hesabı
 178. 750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı
 179. 75 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
 180. 742 Hizmet Üretim Maliyeti Fark Hesabı
 181. 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı
 182. 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı
 183. 74 Hizmet Üretim Maliyeti
 184. 734 Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları Hesabı
 185. 733 Genel Üretim Giderleri Verimlilik Giderleri Hesabı
 186. 732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları Hesabı
 187. 731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
 188. 730 Genel Üretim Giderleri Hesabı
 189. 73 Genel Üretim Giderleri
 190. 723 Direkt İşçilik Süre Farkları Hesabı
 191. 722 Direkt İşçilik Ücret Farkları Hesabı
 192. 721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
 193. 720 Direkt İşçilik Giderleri Hesabı
 194. 72 Direk İşçilik Giderleri
 195. 713 Direkt İlk Madde ve Malzeme Miktar Farkı Hesabı
 196. 712 Direkt İlk Madde ve Malzeme Fiyat Farkı Hesabı
 197. 711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma Hesabı
 198. 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Hesabı
 199. 71 Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri
 200. 701 Maliyet Muhasebesi Yansıtma Hesabı
 201. 700 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesabı
 202. 70 Maliyet Muhasebesi Bağlantı Hesapları
 203. 7/B Seçeneğinde Maliyet Hesapları
 204. 7/A Seçeneğinde Maliyet Hesapları
 205. 7 Maliyet Hesapları >> 10-99 Gider Yerleri
 206. 7 Maliyet Hesapları >> 0-9 Gider Çeşitleri
 207. 7 Maliyet Hesapları
 208. 698 Enflasyon Düzeltme Hesabı
 209. 697 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Enflasyon Düzeltme Hesabı
 210. 692 Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı
 211. 691 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı
 212. 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı
 213. 69 Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı
 214. 689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar Hesabı (-)
 215. 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabı (-)
 216. 680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları Hesabı (-)
 217. 68 Olağan Dışı Gider ve Zararlar Hesabı (-)
 218. 679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar Hesabı
 219. 671 Önceki Dönem Gelir ve Karları Hesabı
 220. 67 Olağan Dışı Gelir ve Karlar
 221. 661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabı (-)
 222. 660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabı (-)
 223. 66 Finansman Giderleri (-)
 224. 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabı (-)
 225. 658 Enflasyon Düzeltme Zararları Hesabı (-)
 226. 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı (-)
 227. 656 Kambiyo Zararları Hesabı (-)
 228. 655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı (-)
 229. 654 Karşılık Giderleri Hesabı (-)
 230. 653 Komisyon Giderleri Hesabı (-)
 231. 65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar Hesabı (-)
 232. 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı
 233. 648 Enflasyon Düzeltme Karları Hesabı
 234. 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı
 235. 646 Kambiyo Karları Hesabı
 236. 645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabı
 237. 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı
 238. 643 Komisyon Gelirleri Hesabı
 239. 642 Faiz Gelirleri Hesabı
 240. 641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri Hesabı
 241. 640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı
 242. 64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
 243. 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı (-)
 244. 631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı (-)
 245. 63 Faaliyet Giderleri Hesabı (-)
 246. 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı (-)
 247. 623 Diğer Satışların Maliyeti Hesabı (-)
 248. 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı (-)
 249. 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı (-)
 250. 620 Satılan Mamüller Maliyeti Hesabı (-)